ما برآنیم این شرکت را چنان متحول کنیم تا با توسعه کارکنان و بهبود مستمر محصولات، خدمات، انعطاف پذیری و افزایش بازدهی مورد انتظار ذینفعان اصلی سازمان، در شمار معتبرترین و مشهورترین عرضه کنندگان لوازم خانگی برقی متنوع و معروف جهان درآییم.

  • رعایت قوانین، موازین اخلاقی و ارزش های حاکم بر جامعه و پایبندی به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی
  • تامین و حفظ ارزش سرمایه و منافع بلند مدت سرمایه گذاران
  • التزام به مدیریت کیفیت جامع جهت بهبود مستمر محصولات و خدمات
  • پیوند دایمی با مشتریان وفادار
  • اتحاد استراتژیک با تامین کنندگان و عرضه کنندگان معتبر و توانمند
  • پیوند دایمی با کارکنان و منابع انسانی با قابلیت، صادق، امین، پرتلاش و متعهد به اهداف شرکت
  • اعتقاد به انگیزش، کار گروهی و مشارکت های موثر سازمانی
  • آموزش و رشد مداوم کارکنان به منظور خلاقیت و بهبود مستمر
  • پیروی از مدیریت نظام یافته به منظور ارتقای کیفیت فنی سازمان
  • تصمیم گیری بر مبنای بررسی و تجزیه و تحلیل علمی داده ها و اطلاعات