ما برآنیم این شرکت را چنان متحول کنیم تا با توسعه کارکنان و بهبود مستمر محصولات، خدمات، انعطاف پذیری و افزایش بازدهی مورد انتظار ذینفعان اصلی سازمان، در شمار معتبرترین و مشهورترین عرضه کنندگان لوازم خانگی برقی متنوع و معروف جهان درآییم.

  • رعايت قوانين، موازين اخلاقي و ارزش هاي حاكم بر جامعه و پايبندي به مسئوليت هاي اجتماعي و زيست محيطي
  • تامين و حفظ ارزش سرمايه و منافع بلند مدت سرمايه گذاران
  • التزام به مديريت كيفيت جامع جهت بهبود مستمر محصولات و خدمات
  • پيوند دايمي با مشتريان وفادار
  • اتحاد استراتژيك با تامين كنندگان و عرضه كنندگان معتبر و توانمند
  • پيوند دايمي با كاركنان و منابع انساني با قابليت، صادق، امين، پرتلاش و متعهد به اهداف شركت
  • اعتقاد به انگيزش، كار گروهي و مشاركت هاي موثر سازماني
  • آموزش و رشد مداوم كاركنان به منظور خلاقيت و بهبود مستمر
  • پيروي از مديريت نظام يافته به منظور ارتقاي كيفيت فني سازمان
  • تصميم گيري بر مبناي بررسي و تجزيه و تحليل علمي داده ها و اطلاعات