جامعه و محیط زیست از ذینفعان ما هستند و پاسخگویی به آنان و تامین منافع متوازن ذینفعان از اهداف و خط مشی های پارس خزر است.

پارس خزر همچنان در تلاش است ضمن حرکت در چارچوب قانون، محیط زیست، جامعه و نسلهای کنونی و آتی را در حلقه ذینفعان شرکت وارد ساخته تا بتواند با رویکردی پیشگامانه و پاسخگویی داوطلبانه به آنها، حركت به سوي توسعه پایدار را تضمین و حاصل نماید.

در اين راستا شرکت صنعتی پارس خزر به عنوان یک سازمان مسئولیت پذیر در امور محيط زيست، علاوه بر رعایت الزامات قانونی، تاکنون با انجام امور زیر اقدامات زیست‌محیطی موثری انجام داده است:

 • تبدیل سیستم سوخت مصرفی دیگهاي بخار و کوره‌هاي هواي گرم از حالت مازوت سوز به حالت گاز سوز در جهت کاهش آلاینده هاي محیط‌زیست
 • تبدیل کلیه موتور خانه‌هاي حرارت مرکزي به حالت گاز سوز
 • تبدیل سیستم گرمایش کلیه کارگاهها به حالت گاز سوز
 • تغییر سیستم رنگ آمیزي از روش رنگ مایع به روش رنگ پودري (الکترواستاتیکی) که موجب حذف بخارهاي سمی متصاعد شده و کاهش بسیار قابل ملاحظه در دور ریز رنگ که به صورت زباله وارد اکو سیستم می گردید , و ایجاد امکان برگشت پذیر بودن رنگ اضافه در حالت جدید
 • حذف ترکیبات سیانوري در واحد آبکاري
 • مکانیزاسیون سیستم تصفیه پسآب ، هم اکنون پسآب خروجی از شرکت از لحاظ مشخصه‌هاي زیست‌محیطی در حد استاندارد است. صحت این مدعا توسط بازرسان محیط‌زیست با نمونه برداري هاي دوره اي تأئید می شود.
 • پیشگیري از خرابی دستگاهها و کنترل دارایی هاي فیزیکی شرکت و اتلاف منابع با ایجاد واحد برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات (PM) از سال 1370
 • رویکرد سازمان جهت بهینه کردن موجود يهاي مواد و کاهش اتلاف منابع ، با بکارگیری نظام برنامه ریزی یکپارچه مدیریت مواد
 • به کار گیری روش و تشکیل تیم های نظام آراستگی صنعتی (5S)
 • تشکیل کمیته مدیریت انرژي در سال 1376 در راستاي بهینه کردن مصرف انرژي، چند نمونه از اقدامات انجام شده جهت بهینه سازی مصرف انرژی بشرح زیر می باشد:
 1. بررسی پستهاي برق کارخانه، با هدف به صفر رساندن توان راکتیو و تعمیر اساسی و به روز کردن سیستم بانک خازنی پستهاي برق،
 2. اصلاحات کلی درسیستم توزیع بخار در موتور خانه اصلی تامین بخار و کاهش مدت کارکرد دیگهاي بخار و مشعل هاي آنها
 3. اصلاح مسیر توزیع باد و رفع افزایش ظرفیت مخازن ذخیره هوا، نشتی هاي احتمالی، سرویس منظم کمپرسورها (کاهش ساعات کارکرد کمپرسورها) و در نهایت بهبود شرایط مصرف (کاهش مصرف برق، جلوگیري از به هدر رفتن هواي فشرده تولیدي اصلاح مسیر توزیع هوای فشرده و رفع نشتی های احتمالی ، جهت جلوگیری از به هدر رفتن هوای فشرده تولیدی ، سرویس منظم کمپرسورها و افزایش ظرفیت مخازن ذخیره هوا جهت کاهش ساعات کارکرد کمپرسورها و کاهش مصرف برق و نهایتا” بهبود شرایط مصرف
 4. اجرای برنامه های نگهداری و تعمیرات به صورت مدون درموردکلیه تجهیزات تامین انرژي اعم از برق، دیگهاي بخار و کمپرسورها
 5. استفاده از سیستم هوشمند موتورخانه
 • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت مصرف بهینه انرژی (2011-5001-ISO)
 • تفکیک ضایعات و زباله های موجود در سازمان با روش مناسب جهت بازیافت آنها مانند : جداسازی انواع پلاستیک ، فوم ، کارتن ، کاغذ و … جداسازی انواع قطعات الکترونیکی و شیمیایی مانند باطریها و …
 • پروژه‌های مطالعاتی متعدد برای بهبود در مصرف مواد وجایگزینی مواد از منابع مختلف و کاهش ضایعات یا دورریز ها و بازیافت یا استفاده مجدد از مواد از جمله: پیشگیری از اتلاف مواد ، قطعات و محصولات نامنطبق تدوین طرحهاي کیفیت براي کلیه اقلام اعم از قطعات ساخت کارخانه و قطعات خریداري شده از خارج شرکت و ارائه آن به تامین کنندگان جهت جلوگیري از ارسال اقلام نامنطبق به کارگاههاي مقصد
 • شیوه‌هاي خود بازرسی و خود کنترلی براي آینده، و پیرو آن گسترش نگرش خود بازرسی به کلیه پرسنل تولیدي کارگاهها
 • تشکیل حلقه‌هاي کیفیت درون کارگاههاي تولیدي کارخانه و بکارگیری روشهای کنترل آماری فرآیند به منظور تحلیل ضایعات و عوامل ایجاد ضایعات در کارگاهها و متعاقب آن تشکیل جلسات تحلیل ضایعات در سطح مدیران به صورت ماهانه و تصمیم گیري برای رفع عوامل اصلی بروز ضایعات
 • تشکیل کمیته ایمنی در راستاي به حداقل رساندن تمامی تاثیرات زیان بار زیست‌محیطی فرآیند تولید در شرکت، از ابتداي فعالیت شرکت
 • با شروع مجدد طرح توسعه کارخانه، تحقیقات و بررسی هاي گسترده اي برای استفاده از تکنولوژي هاي روز انجام شده.کاهش مصارف انرژی و آب ،كاهش پساب، كاهش دورریز و ضایعات کمتر از جمله اهداف اين تحقيقات مي باشد.